École de NatationD’Schwammschoul #CNDie gratuléiert all de Kanner aus dem 1ten, 2ten an 3ten Trimester fir déi schéin Zäit an hir SUPER  Leeschtung !

 

Ee ganz grousse MERCI geet un ierch Elteren fir Äert Vertrauen !

 

#CNDiekirch #CNDie #Swimming #Schwammschoul #EcoledeNatation #Piscine #PiscineDiekirch #Kids #CercledeNatationDiekirch #Diekirch #Nordstad #Learning #Sport